Utmåling av investeringstilskudd

De maksimale tilskuddssatsene etter Stortingets vedtak av (prop 65 S (2010-2011)) 5.april 2011er følgende: omsorgsboliger 666.600 kroner, og sykehjemsplasser 888.800 kroner, innenfor en maksimal anleggskostnad på 2,222 mill. kroner.

Tilskuddet til bygging av fellesareal er også blitt økt, fra 30 % til 40 %. De nye maksimalsatsene vil i 2011 da bli kr 666 600 for omsorgsboliger og kr 888 800 for sykehjemsplasser.

Hensyn til miljø, universell utforming  og tilrettelegging for mennesker med demens og skal følges opp i forbindelse med tildeling av tilskudd.