Kunngjøring av tilskudd til boligsosiale tiltak for 2019

Tilskuddet skal bidra til å heve kompetansen, utvikle og formidle kunnskap om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk.

Vi prioriterer tiltak som bidrar til utvikling av ny kunnskap, nytenkning og innovasjon innenfor det boligsosiale arbeidsfeltet, og som er relevante for arbeidet i Husbankens kommuneprogram. Målsettingene i arbeidet med kommuneprogrammet er å skape gode boforhold og bo- og nærmiljø for innbyggerne generelt, og for de vanskeligstilte på boligmarkedet spesielt. Alle skal få et godt sted å bo og kunne mestre boforholdet.

Vi tar forbehold om Stortingets budsjettvedtak i saken.

Tilskuddet er et ettårig tilskudd og skal utbetales samme år det blir innvilget.

Hvem kan søke?

A) Frivillige aktører, organisasjoner, stiftelser, sosiale entreprenører og andre som bidrar til:

  • videreutvikling av boligsosial kunnskap og praksis gjennom utredninger, forsøksprosjekter og informasjonstiltak
  • kunnskapsutvikling og –formidling om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk. 

B) Leietakerorganisasjoner som på ulike måter bidrar til å styrke leietakers rettsikkerhet og kunnskap om leiemarkedet

C) Husbanken ønsker å stimulere til samhandling mellom ulike aktører og vil prioritere prosjekter og tiltak hvor også kommunene deltar

Kommunene kan ikke søke tilskudd til boligsosialt arbeid.

Søknadsfristen i 2019

1. februar

Bruk søknadsskjema HB 8.S.16
eller send søknad som e-post til: post@husbanken.no

Tilskuddsutmåling 

Husbanken fastsetter størrelsen på tilskuddet etter en helhetsvurdering som ser på kostnader og mulighetene for annen finansiering. Vi kan kreve at søkerne bidrar med egeninnsats, egenkapital, tilskudd, personellressurser, lokaler og lignende.

For å øke effekten av tilskuddet skal Husbanken se søknad om tilskudd til boligsosiale tiltak i sammenheng med andre tilskudd fra Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Kontakt Husbanken: 22 96 16 00

Mer informasjon her