Tilskudd til boligsosiale tiltak

Tilskuddsordningen skal bidra til kompetanseheving innenfor boligsosialt arbeid, boligsosial politikk, samt å utvikle og formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk. Tilskuddet skal være med å oppfylle målet om at vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig.

Endringer fra 2018

  • Tilskuddet omgjøres til et ettårig tilskudd
  • Tilskuddet endret navn fra boligsosialt kompetansetilskudd til tilskudd til boligsosiale tiltak.

Hvem kan søke?

  • Frivillige aktører, organisasjoner, stiftelser, sosiale entreprenører og andre som bidrar til
    • kunnskapsutvikling og -formidling om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk
    • videreutvikling av boligsosial kunnskap og praksis
  •  Leietakerorganisasjoner som på ulike måter bidrar til å styrke leietakers rettsikkerhet og kunnskap om leiemarkedet kan søke om driftstilskudd.

Søknad

Søkere må benytte søknadsskjema HB 8.S.16 

Søknaden sendes: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Tilskuddsutmåling

Husbanken fastsetter størrelsen på tilskuddet etter en helhetsvurdering basert blant annet på kostnader og mulighetene for annen finansiering. Vi kan kreve at det søker må bidra med egeninnsats/egenkapital, tilskudd, personellressurser, lokaler o.l.

Tilskuddsordningen må ses i sammenheng med Bolig for velferd – nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) og tilskudd fra Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Kontakt Husbanken: 22 96 16 00