Tilskudd til utleieboliger - kunngjøring 2012

Tilskudd skal bidra til flere egnede utleieboliger for ungdom og vanskeligstilte på boligmarkedet

Husbanken kan gi tilskudd til utleieboliger til

 • kommuner
 • stiftelser og andre aktører som bidrar til etablering av kommunalt disponerte utleieboliger hvor kommunen har tildelingsrett i minimum 20 år.

Hva kan det gis tilskudd til ?

 • Det kan gis tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger for vanskeligstilte ved
 • Oppføring av nye boliger
 • Kjøp av boliger
 • Utbedring av bolig som bidrar til økt kvalitet. Dette gjelder særlig med hensyn til universell utforming og energi/miljø
 • Etablering av utleieboliger ved at kommunen sikres tildelingsrett

Prioritering - tilskuddet skal særlig brukes til

 • utleieboliger til bostedsløse
 • utleieboliger til flyktninger
 • utleieboliger for personer som trenger oppfølgingstjenester
 • utleieboliger i gode bomiljø til vanskeligstilte husstander med barn

Søknader fra kommunene med de største boligsosiale utfordringene og søknader fra kommuner som skal bosette flyktninger skal prioriteres. Kvalitet, universell utforming, miljø, normalisering og integrering i vanlig bomiljø er også relevant i vurderingen.

Søknadsfrister

For å utnytte tilskuddsrammen best mulig innfører Husbanken kvartalsvise søknadsfrister i 2012. Husbanken ønsker med dette å få en bedre måloppnåelse i forhold til de prioriterte gruppene.

Søknadsfrister 2012

 • 1.mars
 • 1. juni
 • 1. september
 • 1. november

Hvor mye tilskudd

Maksimalt tilskudd skal ikke overstige det som kreves for at økonomien i prosjektet går i balanse.
Tilskuddet skal normalt ikke overstige 20 % av godkjente prosjektkostnader. Prosentsatsen kan likevel være inntil 40 % når boligene skal brukes til å forebygge og bekjempe bostedsløshet, og da særlig boligprosjekter for personer med utfordringer som krever et helhetlig hjelpeapparat.
 

Søknad

Det er Husbankens regionkontorer som behandler søknadene. Søkere må benytte søknadsskjema. Søknadsskjemaet finner du her HB 8.S.01
Søknad sendes til:l Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø
For ytterligere informasjon vises til retningslinjene HB 8.B.22 og veileder HB 8.B.20.  Du kan også ta kontakt med Husbanken i din region.

Se mer informasjon om tilskudd til utleieboliger her