Større andel av Husbankens utlån går til boligsosiale formål

Andelen av Husbankens utlån som gikk til startlån, boligsosiale formål og andre høyt prioriterte formål økte med 31 prosentpoeng i første kvartal, viser tall fra Husbankens månedsstatistikk.

I første kvartal 2014 ga Husbanken tilsagn om totalt 6,5 milliarder kroner i lån, av en total ramme for året på 20 milliarder kroner. 80 prosent av lånemidlene gikk til startlån, boligsosiale formål og andre høyt prioriterte formål innenfor grunnlånet. I 2013 ble det i samme periode gitt tilsagn om lån for 9,9 milliarder kroner, av totalt 25 milliarder for hele året. 49 prosent av de 9,9 milliardene gikk til startlån, boligsosiale formål og andre høyt prioriterte formål innenfor grunnlånet.

- Husbankens rolle er å være et supplement til boligmarkedet. At en økende andel av våre utlånsmidler går til boligsosiale formål er helt i tråd med vår rolle og de føringene regjeringen har gitt for vår utlånsvirksomhet, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

Startlån, studentboliger, utleieboliger, utbedring av eksisterende boliger

Dette er blant formålene som er høyest prioritert innenfor Husbankens låneramme på 20 milliarder kroner. Prioriteringsreglene er gitt i Husbankens tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD):

«Innenfor gjeldende ramme skal Husbanken prioritere startlån, private barnehagelån og grunnlån til prioriterte formål høyest. Prioriterte formål for grunnlånet er som i 2013 lån til

• utleieboliger bl.a. til flyktninger
• utbedring av bolig bl.a. for eldre og funksjonshemmede
• studentboliger
• boliger i distriktene
• andre boligsosiale søknader om grunnlån.

Deretter skal grunnlån til utbedring av eksisterende boliger og bygg, og pilot- og forbildeprosjekter prioriteres. Til slutt skal grunnlån til oppføring av nøkterne boliger innvilges innenfor gjenstående lånemidler».

Lang ventetid for mange søknader om grunnlån til ordinære boligprosjekter

Lån til prioriterte formål gis fortløpende når søknader er ferdig behandlet. Husbanken gir også lån til oppføring av ordinære, nøkterne boliger fortløpende, men i begrenset omfang for å sikre at det er tilstrekkelig midler til prioriterte formål gjennom året.

- Etterspørselen etter lån fra Husbanken til ordinære boligprosjekter er så høy i forhold til tilgjengelige rammer at mange ikke kan regne med å få endelig svar på sine søknader før i fjerde kvartal. Vi ber lånesøkere som ikke kan vente på tilsagn om å søke finansiering i private kredittinstitusjoner, sier Øistensen.