19 800 flere husstander får bostøtte

Totalt 119 451 husstander fikk bostøtte i oktober i år. Siden omleggingen av bostøtten i juli 2009 har 19 832 flere husstander fått bostøtte.

Bostøtteutbetalingen for august 2010 er 9,6 % høyere enn samme måned i 2009. Dette skyldes i første rekke at antall mottakere har økt, fra 104 000 i august 2009 til 118 000 i august 2010. Samtidig ser vi at gjennomsnittlig utbetalt bostøtte går noe ned. Dette skyldes flere ting. Viktigst er at overgangsordningen som ble vedtatt i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2009 skal nedtrappes over 5 år. Det betyr at kompensasjonen over overgangsordningen er redusert med 20 prosent fra 1. juli 2010. Dette utgjør omkring 60 prosent av den samlede reduksjonen i gjennomsnittlig utbetaling.

I tillegg til dette kommer at egenandelene jevnt over har økt noe, som følge av at inntektene har økt. Bostøtten for august 2009 ble i hovedsak beregnet ut fra likningsinntekten for 2008, mens bostøtten i august 2010 for de fleste tar utgangspunkt i likningen for 2009. De fleste bostøttemottakerne hadde høyere inntekt i 2009 enn i 2008. Offentlige pensjoner regulert i forhold til folketrygdens grunnbeløp G økte med vel 4 prosent, mens minstepensjonen økte med nær 8 prosent. Dette siste skyldes opptrappingen av minstepensjonsnivået fra 1,79 G i 2007 til 2,0 G i 2010.

Satsene for beregning av bostøtte er regulert per. 1. juli 2010 som en tilpasning til økt inntektsnivå. Det er likevel ikke slik alle inntektsøkninger kompenseres fullt ut. Bostøtten er og skal være inntektsavhengig, og det slår også ut slik at økende inntekt i de fleste tilfeller fører til redusert bostøtte.

Samtidig er bostøtten i kraftig vekst i og med at det hver måned gjennomsnittlig kommer til omkring 1 000 flere nye mottakere enn hva det gjorde før det nye regelverket ble innført. En svært stor andel av de nye mottakerne er husstander uten varige trygder og uten barn, som fram til juli 2009 ikke hadde krav på bostøtte. Dette er for en stor del søkere med svært lave inntekter, og dermed også gjennomgående høy bostøtte. Det at disse gruppene utgjør en stadig større andel av bostøttemottakerne, virker til å heve gjennomsnittlig utbetaling, og gjør at virkningen av økte egenandeler og nedtrappet overgangsordning blir mindre uttalte i statistikken.