Stadig flere vil bygge universelt utformede og energivennlige boliger

Etterspørselen etter grunnlån øker med 40 prosent. Dette betyr at andelen universelt utformede og miljøriktige boliger blir stadig større. Det viser tallene for tredje kvartal.

 Til tross for debatten om kostnadskrevende, lovpålagte krav til oppføring av nye boliger, søker stadig flere grunnlån i Husbanken. Dette lånet stiller strengere krav til universell utforming og energi og miljøkvaliteter enn det som følger av plan- og bygningsloven. En søknadsøkning på 40 prosent tyder på at deler av bransjen ikke ser kravene som så fordyrende at det hemmer boligbyggingen. At etterspørselen etter grunnlån er såpass stor, innebærer at det vil bli bygget enda flere boliger med miljø- og universelle kvaliteter.


I hele boligmarkedet totalt er det færre påbegynte boliger i 2012 sammenliknet med 2011. Samtidig er andelen fullførte boliger større i år enn i fjor. Dette betyr at vi kan vente færre ferdigstilte boliger i 2013 på grunn av lav igangsetting i år.

Økt låneramme
Husbanken har fått tilført en ekstrabevilgning som medfører at lånerammen utgjør 20 milliarder kroner i 2012.  Regjeringen foreslår også 20 milliarder kroner i låneramme i 2013. Dette gir Husbanken mulighet til fortsatt betydelig bistand i de deler av markedet som trenger vårt supplement. Av 3. kvartalstallene ser vi at kommunenes låneopptak i Husbanken er høyt og at utlånet fra kommunene til husholdningene også er på et høyere nivå enn i fjor og tidligere år.

Satsing fører til høyere aktivitet
Kommuner med de største boligsosiale utfordringene deltar i et gjensidig forpliktende samarbeid med Husbanken. Disse får tilført ressurser i form av prosjektmidler som kompetansetilskudd, seminarer, studier og liknende. Av tallene for tredje kvartal ser vi en stor økning i aktiviteten i disse kommunene, både når det gjelder utbetalte startlån, avholdte erfaringsformidlende seminarer, tildeling av tilskudd og liknende. Dette fører igjen til økt etterspørsel etter Husbankens ressurser og tydeliggjør behovet for den foreslåtte økningen i tilgjengelig låneramme.

Bostøtte dekker mindre av gapet
Antall bostøttemottakere med boutgifter som overstiger beregningsgrunnlaget for bostøtten, øker stadig. Ved utgangen av september viser analyser av tallene at andelen er størst i Oslo, der 66 prosent av mottakeren har høyere boutgifter enn øvre tak for beregning av bostøtte. Husbanken har observert utviklingen en tid.
Arbeidet med implementering av ny bostøttelov får konsekvenser for mottakerne. Alle medlemmer av husstanden over 18 år må signere og dermed gi sitt aktive samtykke til at husstanden er mottakere av bostøtte. Brev om dette går ut fra Husbanken i november. Ny lov har flere implikasjoner på Husbankens systemer og organisasjonen har avsatt betydelig ressurser til implementeringen.

Flere vil ta heisen
Selv om beløpene ikke er de største, registreres en vellykket omlegging av administrasjonen av tilskudd til prosjektering og innstallering av heis. På samme tid i fjor var kun fem hundre tusen kroner av en disponibel ramme på fem millioner kroner brukt. I år er den disponible rammen fordelt på søkerne og årets ti millioner er brukt. Mye av dette skyldes at Husbanken har samlet ansvaret for tilskuddet ett sted og dermed blitt mer effektive i sin forvaltning av dette. 


 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.