Færre får startlån

Tall fra husbanken viser en nedgang i antall startlån på 22 prosent i årets sju første måender sammenliknet med samme periode i fjor. Også det utbetalte lånebeløpet er lavere.

Nedgangen fra i fjor til i år er på drøyt 1000 personer. Per 30. juli viser foreløpige tall fra kommunene at 3955 personer har mottatt startlån mot 5054 fra samme periode i fjor.

Forskriften for startlån ble endret med virkning fra april i år. Gruppen unge med liten egenkapital, men med gode inntektsutsikter er ikke lenger i målgruppen for startlån. Av rapporteringen per første halvår, ser vi også at andelen førstegangsetablerere som får startlån, har gått ned med sju prosentpoeng. Vi ser en økning i gruppen mellom 36 og 59 år samt i gru7ppen som kommunene rapporterer som «vanskeligstilte».

Forskriftsendringen innebærer at startlån skal gis til de som er varig vanskeligstilte, som hverken nå eller innen rimelig tid, vil få lån i en privat bank.

Se flere tall i Husbankens månedsstatistikk for juli samt i rapporten som oppsummerer første halvår 2014.