Renter

I utgangspunktet er det Husbankens rentevilkår som gjelder for startlånet. Kommunen kan likevel legge til husbankrenta med 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader. I tillegg kan kommunen kreve inn gebyr for å dekke de faktiske utgiftene til forvaltning av lånet.

Ta kontakt med kommunen for å vite hvilke lånevilkår som gjelder i din kommune. De fleste kommunar kan tilby både fast og flytande rente.

Flytende rente

En flytende rente endrer seg i takt med endringer i det generelle rentenivået.

Fordeler med flytende rente:

 • Du får lavere rente dersom rentenivået går ned
 • Du står friere til å endre betalingsplanen
 • Du kan endre fra flytende til fast rente
Ulemper med flytende rente:
 • Du får høyere rente hvis renten øker
 • Du må forholde deg til varierte rentekostnader
 • Du har liten oversikt over framtidige rentekostnader

Fast rente

Ved å velge fastrente binder du deg til samme rente i tre, fem, ti eller tyve år (bindingstid). Du kan ikke velge en bindingstid som er lengre enn løpetiden på lånet.

Fordeler med fast rente:

 • Du har full oversikt over rentekostnadene i bindingstida.
 • Selv om det generelle rentenivået stiger, har du den avtalte renten i hele bindingstiden.
Ulemper med fast rente:
 • Dersom det generelle rentenivået går ned, har du likevel den høyere renta i hele bindingstiden.
 • Du kan ikke fritt endre betalingsplanen.
 • Dersom du bryter avtalen om fastrente og det generelle rentenivået har gått ned fra du inngikk avtalen, må du betale overkurs. Overkurs er forskjellen mellom den renten du har bundet deg til og den gjeldende renten for tilsvarende lån i resten av bindingstiden.  

Hva skal du velge?

Du må selv ta et valg ved å vurdere din egen situasjon og renteutviklingen de nærmeste årene. Fastrente gir deg oversikt og faste rentekostnader i hele bindingstiden. Dersom du har lav inntekt kan fastrente gi deg en forsikring mot uforutsette utgifter ved renteøkning. Du vil da ikke bli berørt av renteoppgang i bindingsperioden.

Dersom du velger flytende rente vil en kalkulasjonsrente bli benyttet når din betjeningsevne skal beregnes. Kalkulasjonsrenten er høyere enn den flytende renten. Dette er for å sikre at du som låntaker klarer å betale økte renteutgifter ved renteoppgang. Velger du fastrente kan kalkulasjonsrenten settes lavere ved beregning av betjeningsevne. På den måten vil du kunne betjene et høyere lån.   

Den flytende renten har stort sett vært lavere enn fastrenten, men dette kan variere over tid. Hvis du velger flytende rente, kan du gå over til fast rente uten å betale gebyr.