Personvern for søker av startlån og tilskudd

Kommunen må ha en rekke opplysninger om personen som søker om startlån og tilskudd for å kunne behandle søknaden og følge opp sakene. I denne artikkelen finner du informasjon om hvilke opplysninger dette gjelder, hvem som er ansvarlig for at regelverket følges, og hvilke rettigheter du har. Du kan også lese om hvordan opplysninger brukes i forbindelse med statistikk, analyser og forskning.

Taushetsplikt

Alle som behandler søknader, eller får tilgang til opplysninger om deg i andre sammenhenger har taushetsplikt.

Opplysninger knyttet til søknad, saksbehandling og oppfølgning

Elektronisk søknad

Opplysninger du må registrere selv i søknaden:

 • Bakgrunn (hvem som bor i boligen, bosituasjon og hva det søkes om.)
 • Helsemessige og sosiale forhold.
 • Utdannelse.
 • Budsjett (arbeidsinntekt og offentlige ytelser, formue, sparing, gjeldsutgifter, forbruk og andre utgifter.)
 • Vedlegg (arbeidsinntekt, selvangivelser og annen nødvendig dokumentasjon.)
  Kommunen kan kontrollere at de opplysninger du har gitt er riktige.

Opplysninger som innhentes automatisk:

 • Folkeregisteret (navn, adresse og barn.)
 • Kontaktregisteret (kontaktopplysninge.r)
 • Altinn (formue, gjeld og to siste års selvangivelser.)
 • Aa-registeret (aktive arbeidsforhold.)
 • Husbanken (bostøtte.)
 • Kartverket (boligopplysninger.)

Papirsøknad

Du skaffer selv alle nødvendige opplysninger, enten ved at du gir kommunen nødvendig informasjon og/eller legger frem dokumentasjon. 

Behandlingsgrunnlag

Husbankloven §10 flg gir Husbanken og kommunen rett til å innhente og behandle opplysninger som er nødvendig for å behandle søknader om startlån og tilskudd, samt forvalte eller kontrollere innvilgede lån/tilskudd. Opplysninger om din helsemessige situasjon kan imidlertid bare innhentes dersom du samtykker, med mindre det dreier som om kontroll.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

Når du søker elektronisk gjør du dette via Husbankens nettsider. Husbanken er ansvarlig for opplysningene knyttet til den elektroniske søknaden frem til søknaden er sendt kommunen. Når søknaden er sendt kommunen vil den bli slettet hos Husbanken. Kommunen vil oppbevare søknaden og andre dokumenter i saken så lenge regelverket for arkiv krever det.

Hvis du søker startlån på papir er kommunen ansvarlig for alt som skjer med din søknad.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn i de opplysninger kommunen har om deg. Dersom du mener opplysninger er gale, kan du kreve at de endres.

Hvem flere enn kommunen får opplysninger om deg?

Kommunen utleverer opplysninger til skatteetaten for bruk i selvangivelsen. Husbanken vil også motta noen opplysninger.

Kommunene er pålagt å rapportere til Husbanken om bruken av startlån- og tilskuddsmidler. Det er bare noen få ansatte i Husbanken som har tilgang til disse opplysningene. Opplysningene legger grunnlag for statistikker og analyser. Det er ikke mulig å finne tilbake til opplysninger om enkeltpersoner i analysene eller statistikkene. Se hvilke opplysninger kommunen rapporterer inn til Husbanken her.

I forbindelse med forskningsprosjekter kan opplysningene blir utlevert og koblet opp mot opplysninger i andre offentlige registre. Hjemmel for å behandle og utlevere opplysninger til statistikk, analyse og forskning er husbankloven §12 og personopplysningsloven § 8 og § 9 h). Unntakene fra taushetsplikt finner du i forvaltningsloven § 13b og § 13d.

Du har etter personopplysningsloven § 18  ikke rett til innsyn i de opplysninger Husbanken har lagret om deg til bruk i statistikk og forskning.

Her finner du mer informasjon om Husbankens behandling av personopplysninger generelt.