Ulike typer inntekt

Bostøtte

Inntekt fra bostøtte kan beregnes der søker har stabile inntekter (f.eks. fra uføretrygd) og bostøtteutbetalingene vil dekke et økonomisk underskudd. Det bør opplyses at bostøtteberegningen er et anslag og ikke et vedtak. Dersom bostøtte legges til grunn ved forhåndsgodkjenning av lån, må det følges opp når et konkret beløp til lån innvilges.

Inntekt fra egen næringsvirksomhet

Inntekt fra egen næringsdrift er ofte vanskelig å dokumentere. Dersom inntekten skal legges til grunn, bør den ha vart over en viss periode (f.eks. minst et regnskapsår). Dokumentasjon bør være næringsoppgave og skattemelding for næringsdrivende.

Leieinntekter

Hvis søker oppgir at deler av inntekten vil komme fra utleieenhet, bør det vurderes hvilke utleiemuligheter som foreligger. Utleieenheten må være godkjent som egen boenhet. Videre må leienivå vurderes ut fra det lokale leiemarkedet. Det anbefales at det ikke blir lagt mer enn ti måneders leieinntekter til grunn per år.

Midlertidige inntekter

Dersom lånsøker har midlertidige inntekter, bør saksbehandler ta hensyn til varigheten av denne inntekten. Det bør også vurderes hvilke muligheter det er for at lånsøker i fremtiden kan få stabile inntekter. Nedenfor følger en oversikt over midlertidige trygdeordninger:

 • Barnebidrag ytes inntil barnet fyller 18 år, men kan forlenges hvis barnet er under videregående opplæring.
 • Barnetrygd ytes frem til den måneden barnet fyller 18 år. Enslige forsørgere har krav på utvidet barnetrygd. Det innebærer at de får barnetrygd for ett barn mer enn de faktisk har.
 • Overgangsstønad ytes inntil tre år til en enslig forelder med aleneomsorg for barn. Stønaden kan som hovedregel gis inntil det yngste barnet fyller åtte år. For å få overgangsstønad må forelderen midlertidig være ute av stand til å forsørge seg selv. Det finnes muligheter for forlengelse av stønadsperioden i visse tilfeller.
  Årlig overgangsstønad utgjør 2 ganger grunnbeløpet (2G). Hvis stønadsmottakeren får arbeidsinntekt, dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger mv. på et halvt grunnbeløp eller mer, blir overgangsstønaden redusert.
 • Kvalifiseringsstønad – Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring og arbeidstrening. Deltakere i kvalifiseringsprogrammet mottar kvalifiseringsstønad. Stønaden er på årsbasis 2 ganger grunnbeløpet (2G) og kan gis for en periode på inntil ett år, men kan fornyes etter en ny vurdering. For deltakere under 25 år er stønaden på to tredjedeler av full stønad. Det gis et barnetillegg for 22 dager per måned.
 • Introduksjonsstønad – Introduksjonsstønaden gis i stedet for sosialhjelp til nyankomne flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet. Stønaden er på årsbasis 2 ganger grunnbeløpet (2G). Stønaden er lik for alle deltakere. Stønaden kan gis i inntil to år, og inntil tre år hvis det er særlige forhold.
 • Arbeidsledighetstrygd – Retten til denne ytelsen er avhengig av inntekten utbetalt siste kalenderår eller gjennomsnittet over de tre siste avsluttede kalenderårene. Stønadsperiodens lengde varierer avhengig av størrelsen på inntekten det siste eller de tre siste avsluttede kalenderårene. En årsinntekt på minst 2 ganger grunnbeløpet (2G) innebærer at fullstønadsperiode er på to år. Hvis arbeidsinntekten har tilsvart mindre enn 2 ganger grunnbeløpet (2G), er en full stønadsperiode på ett år.
 • Arbeidsavklaringspenger ble innført 1. mars 2010 og gis i stedet for de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt mens personen er under aktiv behandling, deltar på arbeidsrettet tiltak eller får annen oppfølging for å skaffe seg arbeid eller beholde arbeid. Denne ytelsen forutsetter at arbeidsevnen er nedsatt med minst halvparten og gis i maksimalt fire år. I sjeldne tilfeller kan det gis arbeidsavklaringspenger i en lengre periode.
  Det beregnes arbeidsavklaringspenger på bakgrunn av inntekten året før/de tre siste årene før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten. Denne ytelsen gis med 66 prosent av inntekten, men alle har krav på å få minst to ganger grunnbeløpet per år. For personer som har fylt 20 år og som i tillegg har fått nedsatt arbeidsevne før fylte 26 år, er den minste årlige ytelsen 2,44 ganger grunnbeløpet.
 • Kontantstøtte kan ytes til småbarnsforeldre med barn mellom ett og to år. For adopterte barn kan kontantstøtten gis i inntil 11 måneder etter at stønadsperioden for foreldrepenger er utløpt. Dette gjelder selv om barnet har fylt, eller fyller to år i løpet av perioden.
  Hvis avtalt oppholdstid i barnehage er mindre enn 20 timer per uke, kan man få 50 prosent kontantstøtte.