Tapsdeling og tapsfond

Kommunen har tapsrisikoen for de første 25 prosent av startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisikoen for de siste 75 prosent.

Risikofordeling gjelder ikke etter at kommunen har refinansiert husbanklån i annen bank. Risikofordeling gjelder heller ikke i tilfeller hvor kommunen finansierer videreutlån fra privat finansieringsinstitusjon.

Hvis staten er blitt belastet for en del av tapet, og kommunen på et senere tidspunkt får inndrevet hele eller deler av restkravet, skal det innfordrede beløp godskrives partene i henhold til prioriteringsreglene (for garantiansvaret). Kommunene kan trekke fra kostnadene ved innkrevingen før endelig beløp fordeles.

Tapsfondet kan benyttes til å dekke tap ved startlån selv om lånet er refinansiert. Tapsfondet kan også benyttes uavhengig av om kommunen har lånt fra Husbanken eller privat finansieringsinstitusjon. 

Her finner du noen illustrerende eksempler på hvordan tapsdelingen kan slå ut i praksis

Les mer her om søknad om tapsdeling.