Risiko for tap på startlån

Ved enhver kredittgivning, også startlån, løper både långiveren og låntakeren en risiko for tap.

Risiko for kommunen

Staten og kommunene deler risikoen for startlån gjennom ordning for tapsdeling. Kommunen bærer risikoen for de første 25 prosentene av restgjelden. Staten tar risikoen for de resterende 75 prosentene av restgjelden. For å være rustet til å dekke fremtidige tap, har kommuner anledning til å sette av en viss andel av boligtilskudd fra Husbanken i tapsfond. Kommunens andel av et eventuelt tap kan bli dekket av tapsfondet.

Husbankens netto tap på startlån de siste tre kalenderår:

2012: 5,9 millioner kroner
2011: 6,7 millioner kroner
2010: 4,1 millioner kroner

Risiko for enkeltpersoner

I tillegg til kredittvurdering kan kommuner iverksette ulike tiltak for å redusere låntakeres risiko for tap ved en eventuell inntektsreduksjon. Kommunen kan gi avdragsfrihet og fryse lånet for en periode. Dersom inntektsnedgangen er av varig karakter, kan kommunen gjøre om deler av lånet til tilskudd.