Rapporten Leie før eie

Rapporten «Leie-før-eie» er et resultat av et utviklingsprosjekt i Husbanken. Informasjon om ulike måter å jobbe på under paraplyen «leie-til-eie» er samlet og beskrevet i rapporten.

De siste årene har det vært et mye oppmerksomhet på leie-til-eie som en metode innenfor det boligsosiale arbeidet i Norge. I hovedsak har dette arbeidet vært organisert som enkeltprosjekter i kommunene. I rapporten har vi samler informasjon om ulike måter å jobbe på under paraplyen «leie-til-eie».

Last ned rapporten «Leie før eie».

Eierpotensiale blant husstander med lave inntekter

Norge har et unikt boligmarked på grunn av den store andelen boligeiere hvor åtte av ti eier sin egen bolig. Andelen boligeiere er langt høyere blant husstander med høy inntekt enn blant husstander med lav inntekt. Boligpolitikken legger i stor grad til rette for boligeie i Norge og det er stor forskjell på eiermarkedet og leiemarkedet. Et skattesystem som favoriserer boligeiere langt mer enn leietakere, har den direkte effekten at det er langt mer gunstig å eie sin egen bolig fremfor å leie den, sett ut fra et personøkonomisk ståsted. Leiemarkedet er kjennetegnet av kortidsleie i små boliger. Dette har igjen betydning for muligheten til å etablere seg i gode, trygge og stabile boforhold. Utregninger gjort i forbindelse med boligutvalgets arbeid i 2011, «Rom for alle», argumenterer for at det finnes et eierpotensiale blant lavinntektshusstander som i dag ikke er realisert.

Fire ulike innrettinger for eieretablering

I rapporten har vi sett på fire innrettinger for leie til eie for grupper med lave inntekter:

  1. Kjøpe med en gang
  2. «Leie før eie»
  3. Leie før eie rettet mot ungdom
  4. Delt eierskap