Relevant lovverk

Under kapittel. 4.4 i veileder for startlån finnes henvisning til en rekke lover.

Her beskrives Finansavtaleloven kapittel 3 som inneholder bestemmelser som er viktige i lånesaksbehandlingen. De saksbehandlerne som behandler lånesøknader, bør derfor kjenne hovedinnholdet i disse bestemmelsene.

I henhold til § 46 b. i finansavtaleloven er långiveren pliktig til å vurdere lånesøkers kredittverdighet før låneavtalen inngås. Dette er vil også være i samsvar med kommunenes rutiner.

Finansavtaleloven § 46 a. beskriver hvilke opplysninger kommunen må gi lånesøkeren før det gjøres avtale om lån. Opplysningene skal gis i god tid før lånesøkeren blir bundet av låneavtalen. Opplysningene gis i formularet som kalles SEF-skjema. Dette skjemaet fylles ut rutinemessig og lånsøkeren skal få dette til informasjon før det inngås avtale om startlån.

Långivers frarådingsplikt beskrives i § 47. Hvis långiveren tror at lånesøkerens økonomisk evne eller andre forhold tilsier at han/hun bør overveie å avstå fra å ta opp lånet, skal långiveren skriftlig fraråde låneopptaket. Se § 47 (1). Hvis det er mulig, skal det også gis muntlig fraråding. Hvis låneavtale likevel blir inngått, skal låntakeren undertegne en bekreftelse på at han/hun har blitt frarådet låneopptaket., se punkt 2.6.

I noen tilfeller vil kommunen som långiver kunne mene at det er forsvarlig å gi et lån under visse forutsetninger. I praksis innebærer frarådingsplikten at det er nødvendig med fraråding også i disse tilfellene.

Hvis lånsøkerens betalingsevne vurderes som klart utilstrekkelig til å betjene lånet, skal lånesøknaden avslås.

Gjennom § 46 c. har lånsøkeren krav på å få en forklaring som gjør han/henne i stand til å vurdere om den foreslåtte låneavtalen passer i forhold til hans/hennes lånebehov og finansielle situasjon. Forklaringen skal blant annet omfatte opplysningene i SEF-skjemaet og låneavtalens viktigste innhold.

Flere relevante lover:

Panteloven

Forvaltningsloven

Gjeldsordningsloven