Analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Rapporten er en oppfølging av rapporten "Evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis" gjennomført av Oxford Research (2016), som hadde som formål å fremskaffe og utvikle kunnskap om hva som skal til for å optimalisere utnyttelsen av tilskudd til etterinnstallering av heis.

Evalueringsrapporten "Evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis" ble gjennomført av Oxford Research (2016), som blant annet fant indikasjoner på at tilskuddsordningen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom.

I denne rapporten tar den samfunnsøkonomiske analysen høyde for flere kvantifiserte nyttevirkninger, og vil vurdere om tilskuddet til etterinstallering av heis kan rettes mer mot personer med behov (i både økonomisk og helsemessig forstand) for etterinstallering av heis, for på den måten øke måloppnåelse.

Overordnet sett har Oxford Research følgende anbefalinger:

  • Som den tidligere evalueringen viste, fungerer tilskuddsordningen godt. Oxford Research mener imidlertid at tilskuddsordningen – gitt antall søknader – har et potensiale for økt måloppnåelse og nytte, gjennom økt ramme. Som denne analysen viser, tilfaller nytten av tilskuddet både staten ved Husbanken (nytte i form av måloppnåelse og deler av institusjonsopphold), kommunene (nytte for hjemmehjelp og deler av institusjonsopphold), samt beboerne selv. Kostnadene deles imidlertid kun på to av de begunstigede, Husbanken og beboerne. Vi mener derfor at kommunene burde utfordres til å medfinansiere tilskuddet.
  • Husbanken bør vurdere å nedjustere tilskuddsandelen, men samtidig åpne opp for en differensiering basert på størrelse – altså at boligselskap med færre enheter gis mulighet for noe høyere tilskuddsandel.
Forside av forskningsrapporten: Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Assisterende direktør Stine Meltevik, Dr. Econ. Anne Wenche Emblem, analytiker Marthe Rosenvinge Ervik og analytiker Marte Tobro

Oxford Research AS, 
November – Desember 2016


Evaluering av tilskudd til tilstandsvurdering og etterinstallering av heis

Assisterende direktør Stine Meltevik, senioranalytiker Bjørn Brastad, førsteamanuensis Anne Wenche Emblem og analytiker Marthe Rosenvinge Ervik

Oxford Research, 2016
Gjennomført på oppdrag fra Husbanken.