Gode boliger for personer med utviklingshemning

Karde AS har laget en veileder om velferdsteknologi og annen teknologisk tilrettelegging i boliger for mennesker med utviklingshemning.

Veilederen Bonum Domos har søkt å samle opplysninger om teknologiske løsninger som kan bidra til hverdagsmestring i egen bolig for yngre mennesker med utviklingshemning. Boligkjøp eller boligbygging er en krevende jobb, ikke minst for foreldre. Det gjelder enten det er nybygging eller oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Det er også vanskelig å orientere seg når det gjelder hva som finnes på markedet av teknologiske løsninger. Spesielt krevende er det når opplysninger har vært spredt og vanskelig å få oversikt over. Denne veilederen søker å rette på dette forholdet.

Bonum Domos inneholder anbefalinger først og fremst i forhold til velferdsteknologiske løsninger som kan hjelpe yngre mennesker med utviklingshemning og andre former for nedsatt kognitiv funksjonsevne i boligen og i dagliglivet. Veilederen skal også være en hjelp til andre som er involvert i tilrettelegging av boliger og boforhold for yngre mennesker med redusert kognitiv funksjonsevne.

Under utarbeidelse av veilederen er det gjennomført litteraturstudier og intervjuer, bl.a. hos representanter i NAV Hjelpemiddelsentralen og Nelfo (Landsforeningen for elektro-, ekom- og heisbedriftene samt systemintegratorene). Informasjon er også framskaffet ved studiebesøk til flere visningsarenaer for velferdsteknologi, telefonsamtaler og e-postkorrespondanse med aktuelle informanter. Forfatterne har erfaring med velferdsteknologi og andre relevante løsninger i denne sammenheng via annet arbeid i Karde og i form av pårørendekompetanse.

Denne veilederen vil i årsskiftet 2016/2017 bli supplert med en e-læringsapplikasjon om samme tema.

Veilederen er utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

forside av kardes veileder

Bonum Domos

Gode boliger for personer med utviklingshemning

Forfattere: Mari Sætre Digernes og Gro Marit Rødevand
Utgitt av Karde AS, 2016