Byantikvaren: Veileder for tilgjengelighet til verneverdig bebyggelse i Oslo

Om kulturminner og universell utforming, utarbeidet av Byantikvaren i Oslo (2011).

Historiske bygninger gir mennesker tilhørighet og identitet og utgjør viktige kvaliteter for samfunnet vårt. Byantikvarens oppgave er å ta vare på disse bygningene, og med det sørge for at både dagens og fremtidens generasjoner kan ta del i disse kvalitetene.

Hovedperspektivet i veilederen er derfor den antikvarisk-faglige diskusjonen, der målet er å se på utfordringer og muligheter som oppstår i avveiningene mellom vernehensyn og tilgjengelighet til kulturminner. Avveiningene blir belyst gjennom eksempler med utgangspunkt i hva som er blitt gjort til nå.

Veilederen er delt opp i fire bolker:
Kapitlene 1 og 2 gir en kort beskrivelse av verdigrunnlaget bak universell utforming og tilgjengelighet, og av denne veilederens avgrensning i forståelsen av tilgjengelighet. I tillegg gis en kort beskrivelse av tilgjengelighetens avgrensning i forhold til vern.

Kapittel 3 etablerer det faglige vurderingsgrunnlaget, både når det gjelder vernevurderinger generelt, og forståelsen av viktige antikvariske prinsipper i vurderingen av tilgjengelighetstiltak.

Kapitlene 4 til 7 viser eksempler der kunnskapen fra kapitlene 1 til 3 blir diskutert. Hvert kapittel innledes med utfordringer og mulige løsninger fra et antikvarisk perspektiv.

Kapittel 8 beskriver lovverk og saksbehandlingsregler, der spesielt Byantikvarens, men også Plan- og bygningsetatens og Bymiljøetatens, roller blir belyst. I kapittel 9 gis en oversikt over kilder som er brukt i veilederen. 
(Kilde: rapporten)