Implementering av universell utforming i en norsk kommune

Erfaring i bruk av et kartleggingsverktøy for universell utforming med eksempler fra kartlegging av skole- og barnehagebygg. Masteroppgave av Solveig Dale (2009).

Målsettingen med studiet har vært å vise hvordan implementering av universell utforming kan foregå i en norsk kommune og vise til hvilke implementeringskriterier som er viktig med hensyn til å oppnå universell utforming.

Studiet består av fire case; to skole- og to barnehagebygg. Visning av bilder er brukt som metode for å illustrere universell utforming og gi økt kunnskap om temaet til berørte parter. Bygningene blir kartlagt med hensyn til hvorvidt bygningsmassen tilfredstiller ytelser nedfelt i veileding til tekniske forskrifter. Videre vil utfylte kartleggingsverktøy beskrive hva som bør gjøres av tiltak med hensyn til universell utforming.

Funn fra kartleggingsarbeidet viser mangelfull universell utforming vedrørende fremkommelighet, orienterbarhet og inneklima. Studiet identifiserer implementeringskriterier for å oppnå universell utforming. Det er nødvendig med politisk og administrativ forankring, felles forståelse og samhandling mellom helse – og teknisk sektor, samarbeid med brukerorganisasjoner, plassering av et pådriveransvar for universell utforming og økonomiske ressurser avsatt til arbeidet for å oppnå implementering av universell utforming.

Konklusjonen er at kartleggingsarbeid og bruk av implementeringskriterier er viktig for å oppnå universell utforming. Det er viktig med innspill vedrørende universell utforming tidlig i planprosesser. Med fordel kan videre forskning vise sammenheng mellom universell utforming og opplevelse av helse. (Fra sammendraget)