Universell utforming som pådriver for boligkvalitet

Hvordan tolkes og praktiseres kravene i TEK10 av arkitekter? I rapporten «Universell utforming som pådriver for boligkvalitet» har SINTEF undersøkt arkitekters spillerom i prosjektering av boliger.

Formålet med rapporten er å gi økt kunnskap om hvordan tilgjengelighetskrav til boliger etter TEK10 kan påvirke prosjekteringen av boligkvalitet generelt, og brukskvalitet spesielt. Prosjektet bygger videre på en evaluering av brukskvalitet i boligområder med fokus på universell utforming og tilgjengelighet (Høyland mfl., 2012). Studien er gjennomført med en kombinasjon av kvalitative metoder og består av tre case som kombinerer arkitektkontor og tilhørende kommune.

Funn i rapporten tilsier at TEK10, og spesielt krav til dokumentasjon, fører til økt presisjon og detaljplanlegging, og dermed til bedre oppfyllelse av krav til tilgjengelighet, uten at dette i seg selv gir økt boligkvalitet.

Rapporten er finansiert med kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet fra Husbanken.

forside sintef-rapport

Universell utforming som pådriver for boligkvalitet?

Arkitekters praksis og tilnærming

Karine Denizou
SINTEF Fag 41
ISBN 978–82–536–1533–2