NOVA: Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk

Sosial regulering, institusjonelle rammer og lokal iverksetting, notat utarbeidet av NOVA (2012).

Dette notatet analyserer hvordan framvoksende krav om universell utforming og tilgjengelighet til den ordinære boligmassen er forbundet med mer allmenne utviklingstrekk i den norske velferdspolitikken de siste 30 årene, og hvordan institusjonelle forhold ved den norske velferdsstaten har preget den lokale iverksettingen av målsettinger om økt tilgjengelighet til den ordinære boligmassen i Norge.

Notatet behandler hovedproblemstillingen i tre artikler som behandler hver sin delproblemstilling:

 • hvordan forskjeller i politikken for å fremme tilgjengelighet til boliger for
  personer med nedsatt funksjonsevne i skandinaviske (Danmark, Norge,
  Sverige) og anglosaksiske (Storbritannia, USA) land preges av nasjonale
  politikktradisjoner, normer og regler for utformingen av boligpolitikken,
 • hvordan interessekonflikter og ideologiske skillelinjer har gjort seg
  gjeldende i utformingen av norsk politikk for å fremme tilgjengelighet til
  boliger fra 1970-tallet, og hvordan endringene i tilgjengelighetskrav er
  forbundet med allmenne endringer i boligpolitikken og den norske
  velferdspolitikken mer generelt.
 • under hvilke betingelser iverksetting av målsettinger om universell
  utforming og tilgjengelighet til boliger har best mulighet for å lykkes og
  oppnå samspill eller synergier mellom aktørene i det boligpolitiske feltet.

(Kilde: rapporten)