Syns- og hørselshemmedes opplevelse av lydforhold i rom og arealer

Resultater fra spørreundersøkelse om akustiske kriterier for universell utforming, NIBR-notat 2011:102.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) ble bedt av Standard Norge om å kartlegge akustiske forhold slik de oppleves for syns- og hørselshemmede i rom og arealer man kan anta at gir spesielle utfordringer.

Notatet presenterer resultatene fra en undersøkelse bestående av to spørreundersøkelser hvorav den ene er rettet til et utvalg medlemmer fra Hørselshemmedes Landsforbund og den andre er rettet til et utvalg medlemmer av Norges Blindeforbund.

Materialet gir innsikt i hvilke rom og arealer som er særlig plagsomme mht. lydforhold og hva som er utfordringer i tilknytning til disse rommene. Her belyses forhold som ubehag, utfordringer i å orientere seg, vanskeligheter med å oppfatte informasjon og mulighet til å føre samtaler. Erfaringer med ulike hjelpemidler belyses også. (Kilde: rapporten)

Resultatene fra undersøkelsen er brukt i arbeidet med en ny standard for lydforhold i bygninger (NS 8175), utarbeidet av Norsk Standard. Den nye lydstandarden inneholder endrede akustiske kriterier til byggverk for publikum og arbeidsbygninger. I tillegg er alle eksisterende grenseverdier vurdert i forhold til dette.