NIBR: Små boliger - universell utforming, bovaner og brukskvalitet

En bovanestudie av små boliger tilpasset nye byggeforskriftskrav, utarbeidet av NIBR (2012).

Rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan små boliger kan tilpasses nye krav i byggeforskriftene til tilgjengelig boenhet formelt sett og hva det innebærer i praksis. NIBR har gjennomført en bovanestudie av små boliger for å se hvorvidt forskriftene sikrer boliger som er bedre for alle slik intensjonen er med det nye regelverket.

Følgende problemstillinger er formulert:

  • Hvordan brukes og innredes små boliger i praksis og hva mener beboerne?
  • I hvilken grad er generelle krav til boligers brukskvalitet ivaretatt?
  • I hvilken grad vil små boliger kunne oppfylle de nye kravene til tilgjengelig boenhet og generelle krav til boligers brukbarhet i TEK 10, formelt sett og i praksis?
  • I hvilken grad oppfyller boligene Husbankens krav til universell utforming?
  • Hvordan og i hvilken grad sikrer kravene i TEK 10 og Husbankens krav til universell utforming generelle bolig- og brukskvaliteter? Er det evt. behov for presiseringer eller tilføyelser til regelverket?

Det er gjennomført en bovanestudie av boligbruk og tilfredshet med boligen i 16 husholdninger i tre typer boligprosjekter i Oslo og Akershus. (Kilde: rapporten)


Trykt utgave i Biblioteket