Samlokaliserte boliger for personer med utviklingshemning

Denne rapporten fra By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) belyser hvordan fellesrom i samlokaliserte boliger for personer med utviklingshemning brukes, hva som fremmer og hva som hemmer bruk, samt hvordan arealene er fordelt i boligene.

Rapporten er basert på erfaringer hentet fra pårørende for beboere og fra ansatte i tre samlokaliserte boliger. I tillegg er første del av studien en kunnskapsoversikt basert på de senere års forskning på feltet.

Studien har en todelt tilnærming. For det første gjennomgås policydokumenter og nyere forskning på feltet for å se hva som er aktuelle problemstillinger og rådende oppfatninger, koblet opp mot intensjonen om normalisering og integrering etter HVPU-reformen. Den andre tilnærmingen er basert på pårørende og ansattes erfaringer med dagliglivet i samlokaliserte boliger i tre boligprosjekter.

Rapporten er finansiert med kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet fra Husbanken.

forside nibr-rapport

Samlokaliserte boliger for personer med utviklingshemming

Arealfordeling og bruk av fellesrom

Marit Ekne Ruud
NIBR-rapport 2015:18
ISBN 978-82-8309-074-1