Medvirkning og tilgjengelighet

Rapport om universell utforming og brukermedvirkning i byggeprosesser, utarbeidet av NIBR (2011).

Det er allment kjent at mange bygg mangler nødvendig tilgjengelighet og brukbarhet. De oppfyller ofte heller ikke de minstekrav som ligger i bygningslovens tekniske forskrift. Det er lansert flere forklaringer på dette, både at det gjøres mange byggefeil og at kompetansen er mangelfull for de prosjekterende og utførende.

Prosjektet har prøvd å finne fram til byggeprosesser hvor det har vært organisert medvirkning for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er ikke mange prosesser og få med omfattende medvirkning. Videre kartlegges hvordan personer med nedsatt funksjonsevne blir trukket inn i byggeprosesser og erfaringene belyses ut fra seks case. (Kilde: rapporten). 

Trykt rapport i Biblioteket