Med lek og rullator - helsebringende bruk av boligens byrom

Arkitektgruppen CUBUS har i prosjektet "Med lek og rullator" satt fokus på bruken av byen som arena for fysisk aktivitet, deltakelse og bedre helse. Prosjektet har vært et tverrfaglig samarbeid mellom arkitekter og fysioterapeuter.

Målsetningen til Arkitektgruppen CUBUS har vært å skape nye tanker og ny kunnskap om hva byrommene kan brukes til, hvordan ulike faggrupper har betydning for byutviklingen, og hvordan den fremtidige byen kan stimulere til økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Tverrfaglighet og studentmedvirkning har vært sentralt i prosjektet.

Virkemidlene i prosjektet har vært deltakende aktiviteter i byen, kompetanseutveksling mellom ulike faggrupper som arkitekter og fysioterapeuter, samt forelesninger om prosjektet til ulike fagmiljøer. Rapporten oppsummerer arbeidet og aktivitetene som er gjort i prosjektet, og er spesielt relevant for de som jobber med planlegging av boliger og byrom.

Som en del av prosjektet har Flimmer Film laget filmen Aktiv bruk av boligens byrom.

Med lek og rullator er et samarbeidsprosjekt mellom Arkitektgruppen CUBUS, Høgskolen på Vestlandet, Bergen Arkitekthøgskole, Gategym, Kulturarven og Flimmer Film.

Prosjektet er finansiert med kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet fra Husbanken.

cubusmed lek og rullator

Med lek og rullator

Helsebringende bruk av boligens byrom

Sluttrapport
Utgitt av Arkitektgruppen Cubus i 2017