Kompetanseplan for prosjekterende - uu

Prosessbasert kompetanseplan for universell utforming i bygninger og uteområder, utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet, Tekna, Arkitektbedriftene og NAL (2012).

Regjeringens visjon om et universelt utformet Norge 2025 krever kompetanse. Kompetanseplanen for prosjekterende er utarbeidet som et bidrag og som et tiltak for å realisere visjonen om universell utforming. Planen beskriver kunnskap som er nødvendig for å oppnå universell utforming i bygninger og uteområder.

Kompetanseplanen gir en oversikt over tema du bør ha kunnskap om i et prosjekts ulike faser og kan også brukes ved utvikling av byggverk og utarbeidelse av område- og detaljplaner. Den skal bidra til økt forståelse for brukskvalitet som grunnlag for god arkitektur og gode uterom.

Den skal gi grunnlag for vurdering av:
- kompetansebehov innenfor eget fagfelt
- kompetansetiltak i prosjekt
- kompetanseheving i bedrift
- grunnlag for videre kunnskapsutvikling og etterutdanning