Husholdningenes verdsetting av heis i boligblokker

Verdsetting av heis ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, en analyse utført av NIBR på oppdrag fra Husbanken (2009).

Problemstillingen i rapporten er at en for lav del av boligmassen er universelt utformet etter myndighetenes vurdering. Hvis ikke tiltak blir gjennomført er det grunn til å anta at situasjonen ikke forbedrer seg. Dette skyldes at boligmassen øker lite fra år til år. En kommer derfor ikke utenom at en må foreta inngrep i den eksisterende boligmassen dersom andelen universelt utformede boliger skal øke.

Rapporten analyserer husholdningenes verdsetting av heis ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. På oppdrag fra Husbanken gjennomfører NIBR en analyse av prisforskjeller på boliger med og uten heis basert på data fra annonser sammenkoblet med prisopplysninger. I analysen korrigeres det for andre forhold som kan ha forårsaket prisforskjellen. Man finner en signifikant og klar positiv effekt på kvadratmeterprisen av at det finnes heis i boligen.
(Kilde: rapporten/NIBR)