Boligkvalitet og kommunal planlegging

Erfaringer fra bruk av det kommunale plansystemet for å fremme universell utforming, utarbeidet av NIBR (2009).

I dette prosjektet har vi sett nærmere på kommuner med boligsosiale handlingsplaner, boligkvalitetsmålset-tinger som universell utforming og det kommunale planarbeidet. Undersøkelsen er et casestudium og bygger i stor grad på dokumentstudier av planer og målformulering vi finner på kommunenes nettsider eller som vi har bedt om å få tilsendt, supplert med intervju. Samlet inngår 14 kommuner i caseutvalget.
(Kilde: Rapportens sammendrag)