Boliger for den tredje alder

Veilederen fra By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) viser hvilke muligheter personer over 55 år har når det gjelder boliger og boligtilbud på det ordinære boligmarkedet.

Formålet med denne veilederen er å stimulere yngre eldre til å vurdere sitt eventuelle behov for boligtiltak med henblikk på egen alderdom. Vi ser på hvordan eldre kan realisere et mål om å bli boende i egen bolig så lenge som mulig. Målgruppen for veilederen er eldre og deres organisasjoner, ansvarlige for boligtilbud og hjemmetjenester i kommuner, NAV`s hjelpemiddelsentraler mfl. 

Publikasjonen legger vekt på generelle råd om boligens beliggenhet, planløsning og funksjonalitet som kan supplere andre veiledere som kan ha mer detaljerte råd om tilpasning av boliger for bevegelseshemmede for eksempel. Den prioriterer temaer der det finnes lite informasjon tilgjengelig, for eksempel informasjon om nye boligløsninger som bofellesskap eller serviceboliger. NIBR har også lagt ved sjekklister som for helt konkrete vurderinger av boligen og bosituasjonen.

Veilederen er finansiert med kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet fra Husbanken.

 

forside nibr-veileder

Veileder - Boliger for den tredje alder

Lene Schmidt
Utgitt av By- og regionforskningsinstituttet NIBR, 2015