Resultat- og effektmålingsverktøy for Områdeløft

Samfunnsøkonomisk analyse (tidl. Damvad Norge) har de siste tre årene utviklet er resultat- og effektmålingsverktøy for Husbankens program for Områdeløft. Denne rapporten oppsummerer arbeidet og gir anbefalinger for videre bruk av verktøyet.

Hovedfunn i prosjektet handler om:

  1. Utvikling i områdene, målt med indikatorsettet
  2. Indikatorsettets anvendbarhet og informasjonsverdi 

Samfunnsøkonomisk analyse har tilnærmet seg arbeidet gjennom å gjøre en vurdering av målbildet for Områdeløft, og deretter gjøre et valg av indikatorer som egner seg for å si noe om måloppnåelse. Det ble identifisert hvilke indikatorer det allerede fantes gode data på, og hvilke indikatorer det var nødvendig å innhente ny data for. Resultatet ble et indikatorsett bestående av eksisterende data innhentet fra SSB, supplert med en egen spørreundersøkelse. Deretter er det målt utvikling på de valgte indikatorene fra 2014-2016.

Tidligere gjennomførte evalueringer av områdeløftarbeidet har i all hovedsak gitt kunnskap om prosess, innhold, aktiviteter og forløp i prosjektene. Det forelå lite kunnskap om konkrete resultater/effekter av områdeløft, programmets geografiske resultater/effekter og hvor vidt områdeløft bidrar til forbedring av levekår i områder med sammensatte problemer. 

Husbanken ønsket et prosjekt som kunne følge utviklingen i Områdeløftene over flere år, med tre målsetninger:

  1. Framskaffe kunnskap om resultater og effekter på tvers av områder
  2. Utvikle et robust verktøy for videre måling av resultater og effekter
  3. Bidra til læring og kunnskapsutvikling i Husbanken og i områdeløftene

Samfunnsøkonomisk analyse ble tildelt oppdraget i 2014, og her nå levert samlet sluttrapport for perioden 2014-2016.

Her finner du tidligere rapporter om "Effekt- og resultatverktøy for områdeløft"

 Forside av rapporten : Resultat- og effektmålingsverktøy for Omradeløft

Resultat- og effektmålingsverktøy for områdeløft

Fernanda Winger Eggen, Marthe Norberg-Schulz og Rolf Røtnes
Rapport 57-2017
Samfunnsøkonomisk analyse AS , 19. januar 2017