Evaluering av Husbankens innsats i Groruddalen

Stedsidentitet og tilhørighet blant befolkningen, bedre omdømme og gode sosiale og inkluderende møteplasser - bidrar Husbanken til dette? Evalueringsrapport fra Agenda Kaupang (2011).

Områdeløftet er en samlet innsats som både omfatter fysisk oppgradering som kan bedre beboernes omgivelser kombinert med mobiliserende tiltak som skal engasjere og inkludere innbyggerne i lokalsamfunnene.

I denne rapporten evalueres innholdet i Husbankens innsats i Groruddalssatsingen med det formål å vurdere virkningene av de tiltakene som Husbanken har medvirket til. Det vies en spesiell oppmerksomhet mot arbeidsmetoder og resultater av områdeløft i fire områder med særskilte miljø- og levekårsutfordringer.