Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalssatsingen

Følgeevaluering nr. 3 og sluttrapport for perioden 2007-2010, utarbeidet for Husbanken av Econ Pöyry (2011).

De fire bydelene i Groruddalen har siden 2007 fått midler fra Husbanken til å gjennomføre helhetlig områdeløft i geografisk avgrenset pilotområder- ett i hver bydel. Bydelene skal gjennom målrettede tiltak bremse opp en negativ utvikling knyttet til levekår og fysisk miljø. Områdeløft må sees i sammenheng med bydelens rolle som lokal samfunnsutvikler.

Dette er sluttrapporten fra Econ Pöyry og Proba samfunnsanalyses følgeevaluering av satsingen. Rapporten oppsummer deres arbeid i perioden 2007 til 2010 ved å fokusere på betydningen av forankring og samarbeid med eksterne aktører, forankring og samhandling på lokalt nivå, samt utvikling av møteplasser og lokal ledelseskapasitet. (Kilde: rapporten)


Her er den tredje underveisrapporten fra følgeevalueringen som ble gjort for Husbanken. Følgeevalueringen har i 2010 fokusert på hvordan møteplasser fylles med innhold, og hvordan bydelene jobber med å utvikle lokalledelseskapasitet, med fire eksempler fra bydelene.

Se også de følgeevaluering 1 og 2 i prosjektet.