SINTEF Byggforsk: Ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov

Rapport om ulike klimatiseringsløsninger for lavenergiboliger, utarbeidet av SINTEF Byggforsk (2012).

Redusert energibruk til drift av våre bygninger er en nasjonal målsetting. Energibruk til oppvarming og ventilasjon av boliger utgjør store energiposter, og skjerpede krav til varmebehov gjennom Byggteknisk forskrift (TEK10), samt bygging av lavenergi- og passivhus, er et bidrag til å oppnå målsettingen.

Oppvarming og ventilasjon, med fellesbetegnelse klimatisering, besørges av systemer som gjennom sin funksjon skal tilfredsstille flere klimakrav. Systemene kan være løst på ulikt vis, og historien viser at det hersker en viss uenighet når det kommer til hvilke systemer som er "best". Dette være seg basert på evne til å skape et godt inneklima, energibruk, eller eksempelvis betjeningsvennlighet. Installasjonskostnader er tradisjonelt også et diskusjonstema.

Boliger som krever mindre effekt og energi, kan påvirke løsning av klimatiseringssystemet. Det er imidlertid viktig at inneklimaet ikke ofres på energibrukens alter, men at ting sees i sammenheng. Med utgangspunkt i kjente løsninger er målet med denne rapporten å peke på de mest relevante muligheter som finnes, gitt nye effekt-, og energibehov for boligene. Det fokuseres ikke på problemstillinger knyttet til elektrisk kontra vannbåren oppvarming, utover valg av eksempler som har en overvekt av det siste. (Kilde: rapporten)


Ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov

Ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov

Tore Wigenstad, Peter G. Schild, Michael Klinski, Ingeborg Simonsen
Prosjektrapport 110
ISBN 978-82-536-1317-8

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken