Bruk av tre i ROT-markedet

Det overordnete målet for prosjektet har vært å bidra til en bærekraftig bruk av tre i ROT-markedet, søkt gjort gjennom å øke kunnskapen om innovativ ogenergivennlig bruk av tre i rehabiliteringsprosjekter.

Som bindeledd i grensesnittet mellom NTNU, forskning og næringen, har TreSenteret et utstrakt nettverk både i kompetansemiljøene på tre og ut mot næringen. Dette har, gjennom dette prosjektet, blitt brukt for å styrke grunnlaget for økt og riktig bruk av tre i Rehabilitering av bygg, Ombygging og Tilbygg (ROT).

Bruk at TRE i ROT-markedet

Tresenteret 2014

Det overordnete målet for prosjektet har vært å bidra til en bærekraftig bruk av tre i ROT-markedet, søkt gjort gjennom å øke kunnskapen om innovativ og energivennlig bruk av tre i rehabiliteringsprosjekter. Herunder har følgende delmål bidratt til prosjektets resultat; - å gjennomføre kompetanseseminarer, dokumentere konkrete behov for industrialiserte løsninger ved bruk av spisskompetanse, og bidra til riktig bruk av tre i konkrete
byggeprosjekter.