Nytt krisesenter for kommuner i Telemark

Sluttrapport fra prosjekt om bærekraftig bolig- og byggkvalitet, utarbeidet av Skien kommune (2012).

I desember 2010 fikk Skien kommune tilsagn om kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet til prosjektet "Nytt krisesenter i Telemark".

Følgende mål var satt opp for prosjektet:

  1. oppfylle lovens krav til krisesentertilbudet
  2. status som pilotprosjekt i Framtidens Byer
  3. status som forbildeprosjekt med tilskudd fra Enova

Rapporten tar for seg bakgrunn for prosjektet, herunder organisering og finansiering, beskrivelse av hovedkonsept og ambisjonsnivå, endelige løsninger og komponenter, beregning av energibehov i samsvar med NS 3700, erfaringer fra byggeprosessen, formelt samarbeid med andre aktører samt kompetansespredning med utgangspunkt i prosjektet. Til slutt følger vurdering av måloppnåelse i forhold til tiltakets formål. (Kilde: rapporten)

Trykt rapport i biblioteket.