Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus

En casestudie utarbeidet av Sintef Byggforsk (2010).

Denne rapporten er et resultat av prosjektet ”Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus”, der hensikten har vært å undersøke hvordan disse målsetningene praktiseres, og hvilke miljø- og kostnadsmessige konsekvenser de kan medføre.

Første del av prosjektet bestod av en spørreundersøkelse blant norske fjernvarmeprodusenter for å kartlegge i hvilken grad disse anser at lavere varmebehov vil påvirke deres beslutninger med hensyn til å kunne levere fjernvarme til slike områder. Resultatet av undersøkelse er publisert i artikkelen ”Fjernvarmens rolle i fremtidens energieffektive boliger” (Thyholt og Wigenstad 2008).

Andre del av prosjektet, som er rapportert her, besto av gjennomgang av fem norske byggeprosjekter med lavenergi- og passivhusstandard, med fokus på valg av varmeforsyningsløsning. Forfatterne har sett på hva slags alternative løsninger for varmeforsyning som har blitt vurdert, samt bakgrunn for valg. De ulike varmeforsyningsløsningene er vurdert i forhold til utslipp av drivhusgasser og privatøkonomisk lønnsomhet.
(Kilde: rapporten)