Kvalitetsprogram for Ensjø

En felles satsning fra kommunen og utbyggerne med fokus på den private delen av byutviklingen på Ensjø, utarbeidet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten (2010).

I bystyrets vedtak om planleggingsprogram for Ensjø står det: “Byrådet bes sikre en utvikling av Ensjø basert på bærekraftige prinsipper hvor det særlig satses på miljøvennlighet i bygningsløsningene”. Dette kvalitetsprogrammet peker på noen enkle grep som kan bidra til å oppnå gode miljø- og bokvaliteter i de nye utbyggingsprosjektene på Ensjø.

Kvalitetsprogrammet fokuserer på den private delen av byutviklingen på Ensjø, herunder bolig- og næringsarealer med felles uterom, bygninger og landskapselementer. Grunnlaget for kvalitet i den offentlige delen av byutviklingen på Ensjø (gater, parker, torg og andre offentlige regulerte områder) ivaretas av ”Veiledende prinsipplan for det offentlige rom”, vedtatt av bystyret i 2007. Samferdselsetaten har gjennomføringsansvaret for den offentlige utbyggingen. Kvalitetsprogrammets mål kan også anvendes på de
offentlige arealene.

Grunneiere og utbyggere som er tilsluttet dette kvalitetsprogrammet representerer et engasjement i Ensjøområdet som tilsvarer bygging av ca 2500 boliger med tilhørende barnehager, næringsarealer og utearealer. Programmet er utviklet gjennom en felles prosess med fagseminarer, kurs og dialogmøter, for å komme fram til et utvalg omforente kvalitetsmål. (Kilde: rapporten)