Enøkanalyser med tiltaksplan for småhus

Prosjektrapport om rehabilitering og energieffektivisering av småhus, utarbeidet av Bolig Enøk (2013).

Prosjektet er det første markedsrettede prosjektet som på profesjonelt vis ønsker å bidra til økt ambisjonsnivå og økt omfang mht. energieffektivisering av småhus på en måte som ikke fører til “energy lock-in”.

Prosjektet inkluderer intervjuer med boligeiere som har planer for rehabilitering av boligen, samt befaring av disse boligene med påfølgende enøkrapporter med tiltaksplaner. Det skal kartlegges hvilken effekt slike rapporter har for de valg boligeier gjør når han gjennomfører sitt rehabiliteringsprosjekt. Bolig Enøk skal selv drive prosjektledelse av 2 konkrete rehabiliteringsprosjekt.

Videre skal det utvikles og gjennomføres et kursopplegg rettet mot boligeiere og bransjeaktører om helhetlig enøkrehabilitering, og måle effekten som kunnskapsformidling har for de valg boligeier tar i forbindelse med rehabilitering.

Enøkanalyser med tiltaksplan for småhus

Sluttrapport - enøkanalyser med tiltaksplan for småhus

Bolig Enøk as, 2013

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken