Brøset - en ny klimanøytral bydel i Trondheim, brukermedvirkning

Denne rapporten oppsummerer erfaringer og resultater fra prosjektet "Convincing the sceptics, mobilizing the supporters, supporting the planners: Organizing extensive and robust user support for the Brøset development".

Prosjektet har vært gjennomført ved Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning og Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.

Trondheim kommune har vært aktivt involvert i planleggingen og gjennomføringen av de ulike del-aktivitetene som omtales i denne rapporten. I tillegg til støtten fra Husbanken har prosjektet også mottatt støtte fra Stiftelsen Miljøansvar. Vi ønsker å takke for bidragene til realiseringen av brukermedvirkningsprosesser knyttet til den nye bydelen på Brøset. Vi håper og tror at de erfaringene som er gjort i dette prosjektet vil ha nytteverdi for dette og lignende prosjekter der høye miljøambisjoner i planleggingen kombineres med ambisjoner om å involvere brukere i prosessen.

Brukermedvirkningsprosjektet Brøset

Sluttrapport

Stig Larssæther, Erica Löfström og Eli Hatleskog
Trondheim 15.9.13
NTNU 2013

Trondheim kommune igangsatte i 2007 planlegging av en såkalt klimanøytral bydel på Brøset, i nært samarbeid med kompentansemiljøene ved NTNU/Sintef. Helt siden starten har prosjektet vært kjennetegnet av dette samspillet hvor forsknings- og utvilkingsaktiviteter har løpt parallellt med og delvis sammen med planleggingen av området. Status per september 2013 er at områdeplanen for Brøset er vedtatt av bystyret i Trondheim kommune og at det pågår forhandlinger mellom grunneierne om salg av området og flytting av institusjonen på området. Usikkerheten rundt eierskapssituasjonen og diskusjoner i media knyttet til dette spørsmålet har
indirekte påvirket gjennomføringen av medvirkningsprosjektet, noe som vi skal komme tilbake til under beskrivelsen av de ulike arbeidspakkene. Når det nå ser ut til å gå mot en løsning for bydelen på Brøset, vil dette danne grunnlag for å involvere potensielle beboere til den nye bydelen i mer forpliktende prosesser, i samarbeid med andre aktører som må bidra for å realisere boliger og offentlige tjenestetilbud på området.