Framtidens bydel: Helhetlig områdeutvikling og høye ambisjoner

I Bjørndalen tre kilometer utenfor Kristiansand sentrum planlegges en ny, bærekraftig bydel. Framtidens bydel er pilotprosjekt i samarbeidsprogrammet Framtidens byer og skal ivareta alle programmets satsingsområder: areal og transport, forbruk og avfall, energi i bygg, klimatilpasning og bedre bymiljø.

Bebyggelsen er planlagt rundt en stor indre park, «Det Grønne Hjertet». Bydelen vil bestå av både boliger, næringslokaler, lokale servicefunksjoner og barnehage, og skal ha 500-600 boenheter. Skanska begynner etter planen byggingen ved årsskiftet 2015/2016 og har beregnet en utbyggingstakt på ca. 50 boliger per år. Bygningene planlegges som passivhus, men det er et mål at flere av dem blir plusshus.

Nå er sluttrapport levert inn for første del av hovedprosjektet, som vil bli fulgt opp av detaljprosjektering og byggefase. Husbanken har støttet både forprosjektet og første del av hovedprosjektet gjennom kompetansetilskudd.

 

Framtidens bydel - Bjørndalen

Hovedprosjekt fase 1

Kristiansand kommune, Erik Sandsmark
2014

Dekker mange temaer
Prosjektet bærer preg av en helhetlig tilnærming til områdeutvikling og har høye ambisjoner med hensyn til livskvalitet, levekår og mangfold. Av den grunn har prosjektet også deltakelse fra programledelsen for boligsosialt utviklingsprogram. Et regionalt samarbeid om e-helse og velferdsteknologi er knyttet opp mot prosjektet, og Framtidens bydel er tenkt som pilotområde for utprøving av ny velferdsteknologi. Kristiansand er ressurskommune på universell utforming, og det er et ønske at prosjektet reflekter dette og at Framtidens bydel blir et utstillingsvindu når det gjelder universell utforming.

Forskningssamarbeid
Prosjektet har forskningssamarbeid med NTNU/SINTEF Byggforsk og European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC). Hovedsamarbeidspartner Teknova utreder bruken av bygningsintegrerte solceller i Bjørndalen.

Mer om Framtidens bydel:
Kristiansand kommune 2014: Sluttrapport, hovedprosjekt fase 1
Kristiansand kommune 2012: Sluttrapport, forprosjekt