Masteroppgave - beslutningsprosesser i borettslag

I denne oppgaven har fokuset vært på beslutningsprosesser i borettslag, med problemstilling: «Hvordan kan man motivere borettslag til å gjennomføre en ambisiøs oppgradering av bygningsmassen?».

Forskningsspørsmålene har vært:

  • Hva kjennetegner en beslutningsprosess i borettslag?
  • Hvordan kan prosjektledere fremme bærekraftig oppgradering gjennom forprosjektsfasen?
  • Hvordan støtter de offentlige støttesystemene opp om bærekraftige oppgraderingsprosjekter?
  • Hvilke tiltak kan man gjøre på samfunnsnivå for å fasilitere oppgraderingsprosjekter?

 


Beslutningsprosesser i borettslag

Masteroppgave av Christian Aamodt
NTNU - Eiendomsutvikling og forvaltning
Fakultetet for arkitektur og billedkunst
NTNU 2015


I teorien presenteres først prinsippene bak bærekraft og energiøkonomisering generelt. Videre fokuserer oppgaven på verdi, og hva slags verdi bolig kan representere for eier, da dette har en direkte sammenheng med motivasjonen for å gjennomføre en oppgradering på bygningsmassen. Vi ser her blant annet at byggets tilpasningsdyktighet og teknisk tilstand er viktige faktorer for å bestemme om en oppgradering er økonomisk lønnsomt for beboerne. Videre presenteres det et utvalg tiltak som kan gjennomføres for å senke byggets energibruk. Deretter blir beslutningsprosesser i borettslag beskrevet med fokus på tidslinje for denne prosessen, med suksesskriterier fra foregående studier. Vi har også sett på hva slags mønster en slik prosess følger, og ser på ulike modeller som kan være representable for denne prosessen. Det som i stor grad skiller denne studien fra tidligere studier om beslutningsprosesser og barrierer, er at fokuset ikke bare er på barrierene i seg selv, men også på hvordan slike barrierer oppstår i løpet av en beslutningsprosess. På bakgrunn av dette er de psykologiske faktorene som vi mennesker møter når vi skal gjøre slike valg blitt presentert. Avslutningsvis i teorikapittelet har vi sett på hvordan barrierer kan hindre en ønsket beslutning, og motsatt fall med fasilitatorer. Deretter blir et par av de viktigste fasilitatorene for energieffektivisering på samfunnsnivå presentert, gjennom Enova og Husbanken.