SINTEF Byggforsk: Beslutningsprosesser i borettslag og sameier

Rapport om bærekraftige oppgraderingsprosjekter, utarbeidet av SINTEF Byggforsk (2011).

Prosjektets hovedmål har vært å fremskaffe kunnskap om hva som skal til for at beboere i borettslag og sameier i fellesskap velger ambisiøse, miljøvennlige energiløsninger ved oppgraderingsbehov, og hva som hindrer dette. Ca. 30 intervjuer av tekniske sjefer/andre nøkkelpersoner i boligbyggelag, samt styremedlemmer og beboere i 3 utvalgte casestudier er gjennomført. Resultatene viser at styrene i boligselskapene trenger veiledning for å legge til rette for optimale beslutningsprosesser som hever sjansene for at ambisiøse forslag for oppgradering går gjennom i generalforsamling/sameiermøte.

Det blir ofte gitt for lite informasjon, prosessen går for fort fram, og de økonomiske konsekvensene av oppgraderingen presenteres ikke på en god nok måte. Detaljerte råd for veiledning er utarbeidet, og presenteres her, og i tillegg i en mer populærvitenskapelig guide.

Det er viktig at det offentlige legger til rette for at det er naturlig og mulig å velge bærekraftige oppgraderinger, gjennom insentiver og inspirerende forbildeprosjekter. Intervjuresultatene viser spesielt hvor opptatt beboerne er av hva som gjøres i andre boligselskaper. Betydningen av forbildeprosjekter for holdningsendring blant beslutningstakere, støttes av den miljøpsykologiske forskningslitteraturen. Inspirasjonsbrosjyrer om forbildeprosjekter er utviklet i dette forskningsprosjektet. (Kilde: rapporten)


Beslutningsprosesser i borettslag og sameier

Beslutningsprosesser i borettslag og sameier
Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?

Åshild Lappegard Hauge, Sofie Mellegård, Kristin Helena Amundsen
Prosjektrapport 82
ISBN 978-82-536-1233-1
SINTEF Byggforsk, 2011


Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Trykt utgave til utlån i biblioteket.