Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

Regjeringen la våren 2014 fram Bolig for velferd – Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 – 2020). Formålet med strategien er å samle og målrette innsatsen ovenfor vanskeligstilte på boligmarkedet. I strategien blir det rettet oppmerksomhet mot behovet for bedre styringsinformasjon.

Fra strategien Bolig for velferd: 
Styringsinformasjon gir innsikt i sammenhengen mellom ressursinnsats og resultater. God styringsinformasjon er derfor nødvendig for et målrettet og effektivt boligsosialt arbeid. Informasjonen skal blant annet gjøre de økonomiske ordningene treffsikre og hjelpe målgruppen.
 
Mangel på god styringsinformasjon kan være en barriere for å forebygge boligproblemer og målrette tiltak. Målet i nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon har vært å sammenstille og utvikle styringsparametere og resultatmål som støtter opp om strategiens mål og innsatsområder, og bidra til at både stat og kommune får bedre informasjon om status på det boligsosiale arbeidet og om sammenhengen mellom innsats og resultater.

I sluttrapporten svarer prosjekt bedre styringsinformasjon på oppdraget gitt til direktoratene i mai 2014.

I denne rapporten presenteres først oppdraget som ble gitt i mai 2014, strategiens hovedmål, innsatsområder og de 15 målsettingene. Deretter følger en beskrivelse av arbeidet og erfaringene som er tatt med inn i prosjektet. Så følger en beskrivelse av den metodiske tilnærmingen, det teoretiske grunnlaget og anvendelsen av denne, samt kort om datakilder.

Kapittel fem inneholder svaret på oppdraget. I dette kapitlet presenteres de kritiske suksessfaktorene, styringsparameterne og resultatmålene for hver av målsettingene. Deretter følger en kort beskrivelse av hvordan rapporteringen på styringsinformasjon skal foregå gjennom strategiperioden, før sluttrapporten avsluttes med anbefalinger.

Vedlegg som følger sluttrapporten; operasjonalisering av begreper, oversikt over pågående utviklingsløp som kan gi bedre styringsinformasjon, beskrivelse av datakilder, oversikt over støttedata og høringssvar.

 

Forside sluttrapport for det nasjonale prosjektet bedre styringsinformasjon

Sluttrapport for nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

Nasjonal strategi Bolig for velferd

Utgitt av Husbanken på vegne av nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon, April 2016
Husbanken, Helsedirektoratet, IMDi, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, NAV, Kriminalomsorgen. 


Forside statusrapport for 2014/15

Statusrapport for 2014/15

Bedre styringsinformasjon

Utgitt av Husbanken på vegne av nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon, Mai 2016
Husbanken, Helsedirektoratet, IMDi, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, NAV, Kriminalomsorgen. 

 

Forside oppdatert statusrapport for 2015

Oppdatert statusrapport for 2015

Bedre styringsinformasjon

Utgitt av Husbanken på vegne av nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon, Mai 2016
Husbanken, Helsedirektoratet, IMDi, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, NAV, Kriminalomsorgen.