Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har NIBR studert markeds og individeffekter av boligsosiale virkemidler.

Med markedseffekter menes hvordan priser og boligbygging påvirkes, mens individeffekter knyttes til andre enndem virkemidlene er rettet mot og dermed som en konsekvens aveventuelle endringer i priser og nybygging. Individeffekter kan foreksempel dreie seg om økte etableringsterskler i eiermarkedet ogøkt gjeldoppbygging som følge av økt prisvekst.

Virkemidlene somanalyseres er tilskudd til utleieboliger, tilskudd til etablering i bolig,startlån og den statlige bostøtteordningen. Første fase av prosjektetomfatter en kunnskapsstatus over den forskningen som kanknyttes til feltet, modelleringer av boligmarkedet der bådevirkninger på kort og lang sikt av boligsosiale virkemidler drøftesog eksempelberegninger på effektenes størrelsesorden.

Selektive virkemidler i Norge

Gjennomgangen av de fire ordningene viser at startlånet synes å hastor betydning i markedet for førstegangsetablerere. Sammen medtilskudd til etablering er disse virkemidlene rettet mot etterspørselssiden i markedet og finansiering av boligkjøp.Tilskuddet til utleieboliger går ofte mot nybygging av boliger somkommunene disponerer for utleie og er dermed rettet mottilbudssiden i markedet. Bostøtte er en støtte til hushold med laveinntekter og høye løpende boutgifter, og vil dels påvirkeetterspørselen etter bolig og dels etterspørselen etter andre varerog tjenester.

 

Forside rapport Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler

Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler

Kim Christian Astrup, Rolf Barlindhaug og Per Medby
NIBR-rapport 2014:24