NTNU/SINTEF: Barn, bolig og nærmiljø - en kvalitativ studie med bruk av bilder på Saupstad/Kolstad

En studie om viktige kvaliteter knyttet til bolig og boområde sett fra barns perspektiv, utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med SINTEF Byggforsk (2012).

Resultatene fra prosjektet "Boligens materielle, sosiale og symbolske betydning for barn og voksne" er sammenfattet i denne rapporten. Prosjektets resultater skal kunne brukes av satsningen Områdeløft som Trondheim kommune driver i samarbeid med Husbanken, Region Midt-Norge. Hensikten med Områdeløft er å få til et langsiktig utviklingsarbeid for boområdet Saupstad/Kolstad. Bydelen kjennetegnes av en forholdsvis enhetlig bebyggelse som trenger fornyelse, svakere levekår enn andre bydeler og en stor andel beboere med minoritetsbakgrunn.

Barn i området Saupstad/Kolstad er i fokus i dette prosjektet. Foreldre og barn fra 12 familier har vært intervjuet om barnas tilværelse knyttet til bolig og nærmiljø. Barna har fått utlevert hvert sitt digitale kamera og har tatt bilder av ting og områder som de liker hjemme og i nabolaget. Intervjuene med barna har tatt utgangspunkt i bildene og i deres fortellinger om hvordan de opplever dagliglivet i bydelen de bor i.
(Kilde: rapporten)

Barn, bolig og nærmiljø
Barn, bolig og nærmiljø
En kvalitativ studie med bruk av bilder på Saupstad og Kolstad


Veronika Paulsen, Eva Magnus, Anna Kittelsaa, Karin Høyland
ISBN 978-82-7570-302-4
NTNU Samfunnsforskning, 2012

 Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

 Trykt utgave til utlån i biblioteket.