Sem fengsel: Avklaringskurs som tilbakeføringstiltak fra fengsel

Veileder fra Kriminalomsorgen Region sør, Sem fengsel (2012).

Denne veilederen er en beskrivelse av et samarbeidsprosjekt mellom Sem fengsel, NAV Vestfold, NAV Tønsberg og arbeidsmarkedsbedriften Velle Utvikling om avklaringskurs for innsatte i Sem fengsel.

Veilederen henvender seg både til kriminalomsorgen og NAV-etater som ønsker å etablere tilbakeføringstiltak som kan styrke samspillet og den koordinerte innsatsen mellom den innsatte, kriminalomsorgen, NAV og andre aktører i løslatelsesprosessen og tilbakeføringen til samfunnet.

Veilederen er basert på erfaringene med seks avklaringskurs for innsatte i Sem fengsel i 2010 og 2011, og beskriver en metodisk tilnærming for avklaring og oppfølging av innsatte i tilbakeføringen til samfunnet. Hensikten er å synliggjøre avklaring i fengsel som et betydelig tilbakeføringstiltak og gjøre metodikken tilgjengelig for andre.