22B Bolig

Salem menighet i Trondheim har etablert et botilbud for risikoutsatt ungdom i bofelleskap med studenter. Studentene skal være positive miljøskapere og rollemodeller.

22B Bolig er et av flere tilbud som 22B Kontaktsenter har for risikoutsatt ungdom i Trondheim. Dette er ungdom med utfordringer knyttet til rusmisbruk og kriminalitet, psykiske problemer, avbrutt og ufullstendig skolegang - og lite/ingen jobberfaring. Ungdommer som rekrutteres, er ungdommer som er i faresonen for å starte opp en ruskarriere, og som har utfordringer rundt psykisk helse/lidelser.

22B Kontaktsenter har over tid jobbet med risikoutsatt ungdom, og erfarer at et stabilt sted å bo er en nøkkelfaktor for å kunne lykkes. I et trangt boligmarked har disse ungdommene utfordringer med å skaffe og beholde en bolig.

Formål med prosjektet

  1. Prøve ut modeller og strukturer for å kunne hjelpe risikoutsatt ungdom til å skaffe, og beholde en bolig.
  2. Prøve ut oppfølgingsmodell av ungdommer og ansvarspersoner med mål om å styrke bo-kompetansen til ungdommene.
  3. Finne viktige, og mindre viktige faktorer for å lykkes med denne typen boligarbeid.
  4. Forberede prosjekts fase 2, og finne gode problemstillinger i forhold til sektorsamarbeid.

6 bofellesskap er prøvd ut fra våren 2013 til høsten 2014. Totalt 19 ungdommer og 15 ansvarspersoner har bodd i bofellesskapene i perioden. Ved årsskiftet 2014/2015 var 4 bofellesskap i drift, med til sammen 10 ungdommer og 12 ansvarspersoner.

Prosjektet har gjort seg ulike erfaringer, både med tanke på antall og ulike sammensetninger og ikke minst ansvarspersonenes rolle.

Forside rapporten 22B Bolig av Salem Menighet
22B Bolig

22B Kontaktsenter
(eies og drives av Salem menighet).
Boligsosialt kompetansetilskudd fra 2013-2014