Proba: Virkninger av startlån

Rapport om nytte og kostnader ved startlånsordningen, utarbeidet av Proba samfunnsanalyse (2012).

Proba samfunnsanalyse har gjennomført en analyse av virkningene av startlånsordningen. Analysen er i hovedsak basert på registerdata fra Husbanken, en spørreundersøkelse mot kommunene og eksisterende litteratur.

Formålet med startlånsordningener å hjelpe førstegangsetablerere og vanskeligstilte til å kjøpe og holde på sin egen bolig. Ordningen er ment for dem som ellers ikke ville fått boliglån i bank. Bruken av ordningen har vokst sterkt de senere årene. Samtidig uttrykker Norges Bank og Finanstilsynet en viss bekymring over nivået på og veksten i boligprisene og husholdningenes gjeld.

Utredningen omhandler nytte og kostnader ved startlånsordningen samt konsekvensene for startlånsordningen av retningslinjer som Finanstilsynet har utformet for finansinstitusjonenes boliglånspraksis. Oppdraget omfatter også følgende spørsmål:

  • Har den sterke veksten i startlån bidratt til å øke presset i boligmarkedet?
  • Representerer muligheten for å få 100 prosent lånefinansiering gjennom startlån en enkel måte å omgå Finanstilsynets retningslinjer?
  • Bidrar økt bruk av startlån til å øke belåningsgraden, noe som kan bli en utfordring dersom boligprisene faller, arbeidsledigheten øker eller renten stiger?
  • Hva er de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved å kreve 15 prosent egenkapital også ved kjøp som er delvis finansiert med startlån?

Analysen er basert på Husbankens register over søknader om og tildeling av startlån, en spørreundersøkelse mot saksbehandlerne for startlånsordningen og eksisterende litteratur. (Kilde: rapporten)