Rambøll: Statlig dialog med kommunene på det boligsosiale området

Rapport utarbeidet av Rambøll på oppdrag for Husbanken (2012).

I rapporten gjennomgås en presentasjon av statlige aktører som kan ha betydning for kommuners boligsosiale arbeid, herunder hvordan de statlige aktørene utfører sitt forvaltningsansvar med vekt på styringsgrep som veiledning, faglig rådgivning, tilskuddsordninger og tilsyn.

Kommunenes egne opplevelser av den statlige dialogen fremkommer også på bakgrunn av intervjuer i 7 casekommuner. Samtaler er gjort med ansatte innenfor ulike ansvarsfelt relatert boligsosialt arbeid i kommunen.

Kartleggingen har også funnet en eksisterende oppmerksomhet på viktigheten av bolig i velferdsforvaltningen. Sett over en lengre periode har fokuset på boligsosialt arbeid økt på statlig nivå. Dette kan ses i sammenheng med Husbanken rolleendring, hvor Husbanken fra rundt tusenårsskiftet gikk fra å være en bank med fokus på boligforsyning, til i dag å være en sentral velferdsaktør med et stort fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet.

Rapporten gir et godt innblikk i de mange ulike roller staten har på det boligsosiale området samtidig som den viser hvor sammensatt det boligsosiale området er.

Les mer om rapporten på Husbankens FoU-sider.


 Trykt utgave i biblioteket.